Privacy policy en disclaimer van de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail

 

Verwerkingsverantwoordelijke

Krachtens artikel 6 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, treedt de Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail op als verzekeringsinstelling voor de rechthebbenden van de sociale werken van HR Rail.

De Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail (hierna de ‘KGV’ genoemd), gelegen in de Frankrijkstraat 85 in 1060 Brussel, met ondernemingsnummer 0250.871.001, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging.

Conform de Europese Verordening van 27 april 2016 over de bescherming van gegevens (GDPR), heeft de KGV mevrouw Marie-Luce Overtus benoemd als bevoegd voor de gegevensbescherming. Zij is bereikbaar op het volgende adres: dataprotection_kgv-css@hr-rail.be, of via brief naar 10-04 Bureau H-HR.003 - Information Security Data Protection Office  - Frankrijkstraat 85 te 1060 Brussel.

 

Waarom worden uw gegevens verwerkt?

In dit kader verwerkt de KGV alle persoonlijke gegevens, van zowel de leden van de KGV als de verstrekkers, die nodig zijn om zijn belangrijkste opdrachten en doelstellingen te realiseren, namelijk:

Voor de verzekerbaarheid van de leden: beheer van de rechten op terugbetaling (verhoogde tegemoetkoming en maximumfactuur) in de geneeskundige verzorging, als gerechtigde of als persoon ten laste

Voor de tegemoetkomingen in de geneeskundige verzorging in België of in het buitenland, als lid of als zorgverstrekker: beheer van alle verstrekkingen voor verzorging, preventie en leveringen, al dan niet terugbetaalbaar, toegediend in België of in het buitenland door erkende verstrekkers en erkende zorginstellingen, en meegedeeld aan de KGV

Voor de akkoorden adviserend arts voor bepaalde zorg en leveringen, onder meer revalidatiedossiers

Voor het beheer van geschillen: betwistingen van beslissingen van de KGV of van het RIZIV, terugvordering van niet-verschuldigde bedragen, terugvordering van geneeskundige verzorging omwille van een derde

Voor al dan niet proactieve informatie en begeleiding van personen zodat ze hun rechten ten volle kunnen laten

Om uw contact met onze diensten te beheren, ongeacht het gebruikte kanaal

Voor een correct beheer en de verbetering van onze diensten en van het systeem voor de sociale zekerheid en de volksgezondheid, en om fraude te bestrijden dankzij audits, enquêtes, wetenschappelijke, statistische en historiekstudies en -research en dankzij beveiligings- en beschermingsmaatregelen voor de gegevens, goederen en personen

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met name als verzekeringsinstelling ten opzichte van de Controledienst voor de Ziekenfondsen, het RIZIV en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

 

Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens?

Voor het beheer van de verplichte verzekering verwerkt de KGV de gegevens op basis van artikels 6.1. c), d), e), f), 9.2 b), c), g), h), i), j) en 87 van de GDPR. Daartoe baseren we ons onder meer op de volgende specifieke wetten en hun uitvoeringsbesluiten:

 • Wet van 6 augustus 1990 over de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen betreffende de verplichte verzekering en de aanvullende verzekering
 • Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, KB van 3 juli 1996 en andere
 • Wet van 15 januari 1990 over de oprichting van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, KB van 4 februari 1997 en andere
 • Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en KB van 5 december 1986 over het gebruik ervan in de ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Wet van 21 augustus 2008 over het platform eHealth
 • Wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde
 • Wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Al naargelang van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, eventueel via HR Rail, kan de KGV de volgende persoonlijke gegevens verwerken: identificatiegegevens (namen, persoonlijk en professioneel adres, telefoonnummer, ...), financiële bijzonderheden, fysieke gegevens (lengte, gewicht, ...), psychische gegevens (persoonlijkheid, karakter, ...), hobby’s en interesses, consumptiegewoontes, opleiding en scholing, beelden (via de bewakingscamera’s in onze kantoren), persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat), leefgewoontes, gezinssamenstelling, aansluitingen (bij de ziekenfondsen), woonstkenmerken, beroep, geluidsopnamen (via oproepen naar ons call center).

Al naargelang van de diensten waarop u een beroep doet of de informatie die u ons meedeelt, kan de KGV ook de volgende persoonlijke gegevens te weten komen of verwerken:

 • rijksregistergegevens: rijksregisternummer en identificatiegegevens, naam, voornamen, geboortedatum en –plaats, geslacht, nationaliteit, hoofdwoonplaats, overlijdensdatum en –plaats, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, wettelijke samenwoonst, type inschrijvingsregister
 • gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid: sociale gegevens
 • gegevens uit FOD financiën: inkomstensgegevens
 • gezondheidsgegevens: fysieke gezondheid, psychische gezondheid, risicosituaties en -gedrag, gegevens over verzorging, genetische gegevens
 • gerechtelijke gegevens: inverdenking- en inbeschuldigingstelling, veroordelingen en straffen, gerechtelijke maatregelen, administratieve sancties
 • gevoelige gegevens: raciale of etnische gegevens, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, gegevens over seksualiteit

 

Wat zijn onze informatiebronnen?

Uw gegevens komen voornamelijk van:

 • uzelf, uw wettelijk vertegenwoordiger of iedereen die u gemandateerd hebt, eventueel via HR Rail
 • zorgverleners (ziekenhuizen, artsen, ...) die u geraadpleegd hebt, met name via de derdebetalersregeling
 • de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere openbare instelling die actief is in de sociale zekerheid of FOD financiën
 • het RIZIV en de andere verzekeringsinstellingen

 

Wie verwerkt uw gegevens?

Al deze gegevens worden verwerkt door bevoegd personeel dat contractueel onderworpen is aan het beroepsgeheim. Daarnaast bestaan er maatregelen voor IT-beveiliging om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te waarborgen.

 

Aan wie kunnen uw gegevens meegedeeld worden?

Uw persoonlijke gegevens kunnen meegedeeld worden:

 • aan uzelf en/of uw wettelijke vertegenwoordigers (voorlopig bewindvoerder inbegrepen) of aan uw vertegenwoordiger (professioneel adviseur, advocaat, bemiddelaar, ...) die hiertoe op uw verzoek, rechtstreeks of middels een gezondheidsprofessional van uw keuze, gemandateerd is
 • aan uw gezondheidsprofessionals, op uw verzoek
 • aan het Fonds van de sociale werken
 • aan de socialezekerheidsinstellingen: het Nationaal Intermutualistisch College, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
 • aan de FOD financiën
 • aan de Controledienst van de Ziekenfondsen en aan het RIZIV in het kader van hun wettelijke controle-opdrachten
 • aan onze bedrijfsrevisor en onze externe auditoren, die allen gebonden zijn door een vertrouwelijkheidsverplichting
 • aan onze advocaten en aan het gerecht, in geval van geschillen
 • aan elke instelling die u een voordeel kan toekennen als u een bevoorrecht statuut geniet (cf. deel ‘Profilering’)
 • aan bpost voor de verzending van onze brieven
 • aan een behoorlijk geautoriseerde derde (bij wet, contract, toestemming, instemming)
 • aan uw schuldeisers in het kader van een executoire procedure

 

Wie zijn onze onderaannemers?

de KGV doet een beroep op de volgende onderaannemers:

 • Infrabel NV van publiek recht, Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel, onze IT-leverancier

Minder vaak doet de KGV een beroep op de volgende onderaannemers:

 • onze advocaten en gerechtsdeurwaarders
 • Zetes voor de isi+-kaart
 • het RIZIV

 

Worden uw gegevens overgedragen aan landen buiten de EER?

Uw gegevens kunnen naar het buitenland gestuurd worden als dat:

 • bepaald is in de verplichte verzekering
 • nodig is voor uw levensbelang

Of als u daar ontegensprekelijk mee ingestemd hebt.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw identificatiegegevens worden bewaard vanaf uw inschrijving bij de KGV.

Over het algemeen worden uw gegevens 3 tot 30 jaar bewaard, volgens de richtlijnen en omzendbrieven die het RIZIV ons stuurt. Het beginpunt van die termijn kan verschillen van de ene wetgeving tot de andere.

Uitzondering: overeenkomstig de medische deontologie worden uw medische gegevens altijd tot 30 jaar na uw laatste contact met de KGV bewaard.

 

Wat zijn uw rechten?

Conform de wetgeving hebt u het recht op bevestiging dat uw gegevens verwerkt worden door de KGV, en op toegang tot uw gegevens. Daartoe stuurt u een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag naar onze Data Protection Officer mevrouw Marie-Luce Overtus (dataprotection_kgv-css@hr-rail.be of per post: 10-04 bureau H-HR.003 - Information Security Data Protection Office -Frankrijkstraat 85 te 1060 Brussel), waarbij u een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart toevoegt.

Voor zover uw rechten niet in tegenspraak zijn met de wettelijke verplichtingen waaraan de KGV onderworpen is, hebt u ook het recht, voor uw eigen gegevens:

 • onjuiste of onvolledige gegevens te laten verbeteren
 • alle gegevens te laten verwijderen
 • u te verzetten tegen de verwerking van een gegeven
 • op digitale vergetelheid (recht op schrapping)
 • de verwerking van uw gegevens te laten beperken
 • niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde beslissing, inclusief profilering (zie onder)

Als u niet akkoord gaat, kunt u altijd de toezichthoudende overheid contacteren (Persstraat 35, 1000 Brussel of via de website www.privacycommission.be).

 

Kunt u uw instemming intrekken?

In de veronderstelling dat de verwerking van uw gegevens steunt op uw instemming, hebt u het recht deze instemming op elk moment en zonder uitleg in te trekken.

De KGV is evenwel wettelijk verplicht om persoonlijke gegevens te beheren voor de uitvoering van de verplichte verzekering.

 

Bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering?

In de onderstaande gevallen bent u onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen:

 • toekenning van de codes gerechtigde CG1/CG2 waarmee de rechten bepaald kunnen worden waarop de rechthebbenden aanspraak kunnen maken inzake terugbetaling van de geneeskundige verzorging. Deze rechten hangen af van de regeling waartoe u behoort, van uw statuut en van het feit of u recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming.

 

 • toekenning van de verhoogde tegemoetkoming (RVV): in toepassing van het KB over de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, zoals bedoeld in artikel 37 § 19 van de wet over de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, hebben sommige verzekerden recht op een verhoogde tegemoetkoming van de KGV voor verstrekkingen voor geneeskundige verzorging. Het recht op de verhoogde tegemoetkoming kan toegekend worden in 2 situaties:
  • automatisch recht: op basis van een voordeel of een situatie, zonder dat de betrokken personen hierom moeten vragen en zonder onderzoek van de inkomsten
  • na onderzoek van de inkomsten: wanneer iemand die deel uitmaakt van een RVV-gezin een officiële aanvraag ingediend heeft, onderzoekt het ziekenfonds de inkomsten op basis van een verklaring op erewoord, vergezeld van alle noodzakelijke bewijsstukken en ondertekend door alle leden van het RVV-gezin.

In het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan iemand die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, aanspraak maken op:

 • een hogere terugbetaling van de geneeskundige verzorging en dus een vermindering van het remgeld
 • een vermindering van het persoonlijk aandeel voor ziekenhuisopnames: het persoonlijk aandeel voor ziekenhuisopnames is het deel van de dagprijs van de opname dat de verzekerde zelf moet dragen. Voor rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming wordt dit aandeel verminderd.
 • de derdebetalersregeling: rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming kunnen zonder andere formaliteiten het systeem genieten waarbij het ziekenfonds hun geneeskundige verzorging rechtstreeks aan de zorgverstrekker betaalt. Het recht op de derde betaler staat op de isi+-kaart of op een attest van het ziekenfonds.
 • de maximumfactuur: bepaalde rechthebbenden op verhoogde verzekeringstegemoetkoming betalen per jaar niet meer dan een bepaald plafond aan remgeld.

Naast de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging kan de rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming soms ook aanspraak maken op andere financiële voordelen, die enkel bedoeld zijn voor personen die aan bepaalde voorwaarden van ‘sociale hoedanigheid’ en inkomsten beantwoorden:

 • sociaal tarief voor openbaar vervoer (TEC, NMBS, MIVB, De Lijn)
 • toegang tot een tegemoetkoming van het sociaal verwarmingsfonds van het OCMW
 • sociaal telefoontarief
 • vrijstelling van de Brusselse Gewestbelasting
 • voordelen die bepaalde gemeentes toekennen (gratis vuilniszakken of verlaging van de milieubelasting)
 • MAF: in principe is de maximumfactuur een financieel hulpmiddel voor gezinnen die te maken krijgen met soms heel hoge uitgaven voor geneeskundige verzorging. Als het remgeld dat voor u ten laste blijft een bepaald plafond overschrijdt, betaalt uw ziekenfonds automatisch het remgeld dat dit plafond overschrijdt, voor 100 % terug, voor alle verstrekkingen die zich voordoen in het kader van de maximumfactuur. Het plafond dat aan u wordt toegekend, hangt af van de inkomsten van uw gezin (zoals dat samengesteld is in het Rijksregister op 1 januari en dat dus gekend is bij uw gemeente), op basis van de inkomsten die u 3 jaar geleden gekregen hebt. Er bestaat ook een specifieke maximumfactuur voor kinderen en gehandicapte kinderen.
 • toekenning van het forfait chronisch zieken: hierop hebt u recht als u de voorwaarden vervult met betrekking tot de door u betaalde remgelden en de afhankelijkheidssituatie.
 • toekenning van het incontentieforfait: hierop hebt u recht als u, buiten een verblijf in een zorginstelling waarvoor u een tegemoetkoming kunt genieten, een toelating gekregen hebt van de adviserend arts voor een verpleegkundige behandeling forfait B of C, en als u voldoet aan het incontinentiecriterium.
 • toekenning van het statuut van persoon met een chronische aandoening: het statuut wordt automatisch toegekend als u een bepaald plafondbedrag bereikt hebt voor kosten geneeskundige verzorging of als u het forfait chronisch zieken krijgt, of op basis van een medisch getuigschrift dat aan het GGC moet overgemaakt worden als u getroffen bent door een zeldzame ziekte of weesziekte en belangrijke uitgaven hebt voor geneeskundige verzorging. Dit statuut geeft u recht op de mogelijkheid om van de derdebetalersregeling te genieten bij de arts en de tandarts en op een vermindering van het plafondbedrag voor de remgelden in het kader van de maximumfactuur.
 • ongevallenaangifte: op basis van de informatie die de KGV via de derdebetalersregeling ontvangt, kan de KGV u op eigen initiatief een document voor een ongevallenaangifte sturen.
 • beslissing tot tenlasteneming/tegemoetkoming na een kennisgeving door een verstrekker of een zorginstelling