Een klacht ?

De Kas der geneeskundige verzorging spant zich in om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden. Wie geen oplossing vindt voor zijn probleem bij een vertegenwoordiger van de Kas der geneeskundige verzorging (de wettelijke verzekering voor geneeskundige verzorging) kan een klacht indienen. Deze zal met de nodige zorg behandeld worden.

Als rechthebbende van de KGV kan je van deze dienst gebruik maken, maar dit geldt ook voor zorgverleners, instellingen ...

Een klacht kan enkel worden ingediend als je herstelbare schade hebt geleden: bijvoorbeeld als je de tegemoetkoming waarop je recht hebt niet ontvangen hebt.

Als eerste stap moet je je wenden tot de betrokken dienst om te proberen een oplossing te vinden.

Ben je nog steeds niet tevreden, dan kan de dienst klachtenbeheer het overnemen om tot een akkoord te komen en een minnelijke oplossing voor te stellen. De procedure is gratis (behalve de kosten die je maakt voor het kopiëren of versturen).

Elke niet-anonieme klacht wordt grondig behandeld, maar alleen een schriftelijke klacht kan een optimale en volledige behandeling krijgen. Deze moet je doorsturen naar de KGV.

Om ontvankelijk te worden verklaard, moet de klacht:

• gegrond zijn;

• ingediend worden door een persoon die er belang bij heeft;

• onder de bevoegdheid vallen van de KGV;

• rekening houden met de geldende wetgeving;

• ondertekend zijn;

• over feiten gaan die niet in een vorige klacht zijn behandeld en niet voor een rechtbank zijn gebracht;

• over feiten gaan die minder dan een jaar oud zijn of waarvoor je intussen stappen hebt ondernomen.

Je klacht wordt beschouwd als een vraag om informatie indien:

• ze zich beperkt tot een vraag om bijkomende inlichtingen;

• ze betrekking heeft op een andere dienst of een persoon die niet tot de KGV behoort, maar wel onder een van haar bevoegdheden valt (bijvoorbeeld een klacht tegen een zorgverlener).

Je krijgt een ontvangstmelding binnen maximaal 10 kalenderdagen opgestuurd.

Het antwoord op je klacht wordt binnen maximaal 30 kalenderdagen opgestuurd.